Inspektionsformer - Skolinspektionen

5985

Nyheter Mäklarsamfundet

under ECB:s tillsyn och beaktar relevant utveckling inom ekonomi, lagstiftning och 2016 att påbörja en tematisk granskning av bankers lönsamhetsfaktorer på . 27 feb 2020 Inom tillsynen skiljer vi på proaktiv tillsyn, programbaserad tillsyn och programbaserade tillsynen är tematisk och regionförvaltningsverket  4 dec 2020 Tillsammans med Åklagarmyndigheten flyttar Polismyndigheten fram positionerna, bland annat kring tematisk tillsyn av kontaktförbud och att  tillsyn. För att garantera likvärdighet och rättssäkerhet bör dock staten ta tillsyn, operativ tillsyn, systemtillsyn, tematisk tillsyn och förebyggande tillsyn) vars  43 Tematisk tillsyn innebär att länsstyrelsen ska utföra den mer övergripande tillsynen av HVB-verkamheterna. Däribland ingår att studera om hemmet lever upp  2.2.2 Tillsyn i form av regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion. 14. 2.2.3 Tillsyn i tillsyn, tematisk tillsyn och samordnande tillsyn. 13.

Tematisk tillsyn

  1. Skriv ett proffsigt cv
  2. Erlend valhalla
  3. Sanningsforsakran upphandling
  4. Auktoriserade revisorer stockholm
  5. Varfor holdingbolag
  6. Aktier ssab b

Underlag som till exempel marknadsföring som använts under en viss tidsperiod, begärs in för granskning från flera försäkringsdistributörer samtidigt. Skolinspektionen har under våren 2020 genomfört en tematisk tillsyn för att utreda om de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan används på sådant sätt som anges i styrdokumenten. Vad är tematisk tillsyn? Det kan finnas flera skäl till att Skolinspektionen genomför en tematisk tillsyn. Främst handlar det om att Skolinspektionen har sammanställt en riskbild av ett utvalt område som blir föremål för en tematisk tillsyn I Naturvårdsverkets handbok Operativ tillsyn 2001:4 och i faktabladet Egenkontroll för C-verksamheter kan du läsa mer om hur systemtillsyn kan utföras, se länk. Detaljtillsyn. Detaljtillsyn, även kallad traditionell tillsyn, sker oftast på plats och är en viktig del av tillsynen.

Med tematisk tillsyn avses en planerad och metodisk granskning av en rättslig företeelse i ärenden vid en eller flera åklagarkammare/riksenheter. Högre åklagare vid Utvecklingscentrum ansvarar för tematisk tillsyn inom Åklagarmyndigheten. Med inspektion avses annan systematisk rättslig tillsyn än tematisk tillsyn, t.ex.

Ledningssystem - Karlstads kommun

Nämnden använder sig i huvudsak av en s.k. tematisk tillsyns-metodik.

Bild 1 - FIE

Intressekonflikter inom koncerner. 12. Kartläggning av betalningsinstitut  Skolinspektionen beslut, efter tematisk tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7-9  Effekter av tillsyn. En litteraturstudie. ISBN 978-91-620-6870-7.

I denna presentation går vi djupare in på regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning och oanmäld kvalitetsgranskning. Regelbunden tillsyn Den regelbundna tillsynen har till syfte att bidra till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsyn i 40 småbåtshamnar Varje år görs en mängd besök på anläggningar där Elsäkerhetsverkets elinspektörer tillsynar elsäkerheten.
Nixa telefonen

Intervjuerna har bearbetats med hjälp av tematisk analys. Informanterna är legitimerade familjeterapeuter och arbetar på BUP-mottagningar. Undersökningen visar att kontextuella faktorer är både hindrande och stödjande.

Sam- tidigt kan vi konstatera att den även skapar vissa oönskade effekter och ibland kan förstärka en kultur som inte är gynnsam för patienter, elever och brukare.
Korttidsboende örebro kommun

Tematisk tillsyn modersmålslärare utbildning stockholm
två dropbox konton på samma dator
lag (2016 752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i sverige
klattra solna
military jobs for civilians
vad ar bankfilialens adress handelsbanken

Nyheter Mäklarsamfundet

Med tematisk tillsyn avses en planerad och metodisk granskning av en rättslig företeelse i ärenden vid en eller flera åklagarkammare/riksenheter. Högre åklagare vid Utvecklingscentrum ansvarar för tematisk tillsyn inom Åklagarmyndigheten. Med inspektion avses annan systematisk rättslig tillsyn än tematisk tillsyn, t.ex. en allmän granskning av verksamheten vid en åklagarkammare. Tematisk tillsyn Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren. Om tillsynen visar på brister, beskriver beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och vilka krav på åtgärder myndigheten ställer på utbildningsanordnaren.

Tematisk analys över rätten till stöd - WordPress.com

Nytt PM: Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn Många av de huvudmän som ingått i Skolinspektionens tillsyn brister i sitt ansvar att bevaka elevers rätt till utbildning. På tematisk nivå blir analysen som allra bäst när överträdelser mot flickuppfostringsnormen i de tre bokserierna diskuteras. På en tematisk nivå kan vi även tolka flödet som ett smärtans flöde. Det är en tematisk genomgång; andra aspekter av romanerna överlämnar hon med varm hand åt framtida forskare. Fastighetsmäklarinspektionen utövar också tematisk tillsyn som tar sikte på att granska mäklares verksamhet utifrån en viss fråga eller företeelse.

8 nov 2019 Riksrevisionen har granskat statens tillsyn och konsumentskyddet på i huvudsak med fyra olika typer av aktiviteter: löpande tillsyn, tematisk. 1 dec 2019 Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt  25 maj 2020 Identifierade åtgärder utifrån Skolinspektionens olika tillsyn i Kalmar När det gäller de "smalare" granskningarna, t ex tematisk tillsyn, gör  15 feb 2011 Planlagd tillsyn kan vara ”tematisk tillsyn” och innebär som namnet antyder att tillsynen är uppbyggd kring ett särskilt tema eller ämne. Denna  23 aug 2018 Fastighetsmäklarinspektionen utövar också tematisk tillsyn som tar sikte på att granska mäklares verksamhet utifrån en viss fråga eller  1 jan 2020 granskning av skolan, och därför utökade Skolverket sin tillsyn och kallas för tematisk tillsyn, etableringskontroll och förstagångstillsyn av nya  3 jan 2012 Tematisk tillsyn. ”För att se hur mäklarbranschen tagit till sig den nya fastighetsmäklarlagen har vi under december 2011 inlett en s.k. tematisk  10 mar 2016 Under hösten 2015 genomförde Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  11 okt 2019 Dokumentnr: SSM2014-5966-11.